Genomic Epidemiology Linking Nonendemic Coccidioidomycosis to Travel

J. Monroy-Nieto et al.